محل مخصوص قرارگیری صندوق فروش

با پوشش استنسل استیل و رنگ الکترواستاتیک بدنه

دارای ضربه گیر محافظتی

14 views